2013-07-16 från Colaborama och ursprungligen hämtad från Cobra’s blog: “Galactic Codex”, publicerad 4 april 2012

Den Galaktiska Kodexen

Planeten Jorden är den sista planeten i vårt universum som fortfarande är ockuperad av de Mörka Krafterna, den sista kvarlevan av de galaktiska krig som rasat i hela galaxen i miljontals år.

Under Galaxens befrielse från de Mörka Krafternas grepp har Ljuskrafterna utvecklats ur en militärmakt som hade uppstått ur ett trängande behov att försvara varje inkännande varelses grundläggande rättigheter på dess väg mot ett harmoniskt galaktiskt och kosmiskt samhälle. Allteftersom folk i den Galaktiska Konfederationen utvecklats andligen och blivit  samstämda och förenade med de Uppstigna Mästarna, har de upptäckt en inre Kodex som reglerar alla förhållanden Ljusvarelser emellan och deras relation till de Mörka Krafterna och ockuperade planeter. Den här kodexen kallas den Galaktiska Kodexen och utgör den juridiska grunden för alla Konfederationens handlingar i denna och andra galaxer. Den här Kodexen är inte en rigid uppsättning påtvingande lagar utan en systematiserad kod av Ljussjälarnas inre etik som alla Ljusvarelser av fri vilja accepterar just för att den överensstämmer med deras inre sanning.

Här följer en framställan av den Galaktiska Kodexen formulerad så att den är lättbegriplig för en genomsnittligt uppvaknad människa.

 

Sektion I: Lagen om gudomlig välvilja

Alla inkännande varelser har en omistlig och ovillkorlig rätt till positiva livserfarenheter.

För att förstå Sektion I måste vi först känna till att lidande och smärta inte har något värde i ett upplyst Galaktiskt samhälle som blivit befriat från influenser av Mörka Krafter och andra aspekter av kosmisk abnormitet. Att tolka smärta, lidande, uppoffringar och offer som en del av utvecklingen har varit en del av de Mörka Krafternas programmering av befolkningen på de ockuperade planeterna för att lättare kunna förslava dem.

Ovillkorligt positiva livserfarenheter åt alla inkännande varelser i det befriade universum garanteras av den inre förbindelse varje levande individ har med Källan. Det förstärks dessutom av den makt de Uppstigna Mästarna har över materien som gör det möjligt för dem att hjälpa alla levande varelser i deras strävan mot Källan och att förse dem med alla livsförnödenheter. Det var aldrig meningen att livet skulle vara en kamp och hårt arbete utan en resa full av glädje och kreativitet. De olika avsnitten i Sektion I reglerar allt liv i ett befriat universum och alla förhållanden mellan Ljusvarelser så att det aldrig behöver uppstå några konflikter.

Låt oss förklara:

Sektion I/1: Alla inkännande varelser har en omistlig och ovillkorlig rätt till materiellt och andligt överflöd.

Det här avsnittet garanterar positiva livserfarenheter åt alla individer i det befriade universum. De Uppstigna Mästarna sörjer för livets alla behov och för materiell och andlig rikedom och skönhet genom att använda den makt de har över materien i dess förlösta (ursprungliga) form i det befriade universum.

Sektion I/2: Alla inkännande varelser har en omistlig och ovillkorlig rätt till Uppstigning.

Det här avsnittet förklarar hur de Uppstigna Mästarna använder sin avancerade förståelse av Uppstigningens andliga teknologi och hur de genom att använda den Elektriska Elden för ett förlösande (återskapande av urtillståndet) assisterar alla individer som frivilligt väljer Uppstigning.

Sektion I/3: Alla inkännande varelser har en omistlig och ovillkorlig rätt att förenas med de andra individerna i sina Själsfamiljer i överensstämmelse med den plats de har däri.

Det här avsnittet är ett hjälpmedel att reglera alla relationer i en Själsfamilj. Den garanterar att individer av varandras motsatta polaritet (tvillingsjälar, själsfränder) blir förenade, och att alla individer kommer i samklang oberoende av olikheter i utvecklingsstadier och yttre omständigheter.

Sektion I/4: Alla inkännande varelser har en omistlig och ovillkorlig rätt till fullständig information.

Det här avsnittet garanterar att alla individer får all den information de behöver för att förstå sin egen roll i universum och få ett vidare perspektiv på evolutionen, samt att de får all annan information de behöver för eget beslutsfattande, utveckling och välmående. All denna data tillgodoses av Uppstigna Mästare eller andra som vägleder olika rasers och civilisationers utveckling.

Sektion I/5: Alla inkännande varelser har en omistlig och ovillkorlig rätt till frihet.

Det här avsnittet uttrycker att alla individer har obegränsad potential att växa och skaffa livserfarenheter. Och eftersom alla individer i det befriade universum enbart handlar och skapar det som är positivt, så står den enas frihet aldrig i motsats till någon annans frihet.

Sektion II: Lagen om att skilja stridande parter åt

Alla inkännande varelser har en omistlig och ovillkorlig rätt att bli åtskilda och beskyddade från andra inkännande varelsers negativa handlingar.

Den här sektionen reglerar förhållanden i de delar av universum som just blivit befriade från de Mörka Krafternas influenser men ännu inte blivit anslutna till Konfederationen. Den kräver att Ljuskrafterna alltid skiljer de stridande parterna åt för att hindra dem att åsamka varandra skada. Därpå medlar Ljuskrafterna i konflikten tills den blivit löst. Detta är en sektion som ofta används för att få ett slut på krig och andra väpnade konflikter.

Sektion III: Lagen om balans

Alla inkännande varelser som har valt att leva och handla emot den Galaktiska Kodexens principer och nu vägrar, eller är oförmögna, att acceptera dem och att balansera konsekvenserna av sina handlingar från det förflutna, kommer att föras till den Centrala Solen för att där omstruktureras till grundläggande elemental-essens och från grunden påbörja en helt ny evolutionscykel.

Den här sektionen reglerar förhållandet mellan Ljuskrafterna och Mörkrets Krafter. När de väl blivit besegrade kommer individer som tillhört Mörkrets Krafter att bli erbjudna att acceptera den Galaktiska Kodexen, göra sitt bästa för att rätta till sina misstag och därefter leva positivt. Om de accepterar detta, blir de förlåtna och upptas i Konfederationen. Ifall de inte klarar av eller vägrar acceptera detta, blir de förda till den Centrala Solen där deras personligheter och själsessenser omstruktureras av den Elektriska Elden, och deras gudomliga gnista får påbörja en ny evolutionscykel.

Sektion IV: Lagen om ingripande

Den Galaktiska Konfederationen har en omistlig och ovillkorlig rätt att ingripa i alla situationer där den Galaktiska Kodexen kränks, oberoende av de lokala lagarna.

Den här sektionen beskriver Ljuskrafternas regler för ockuperade planeter. Konfederationen förbehåller sig rätten att ingripa i alla områden, civilisationer, planeter eller solsystem där den Galaktiska Kodexen blir kränkt. Den har rätt att göra det oavsett vad de lokala civilisationerna anser om ett sådant ingripande. Den har alltid rätt att använda sig av alla tänkbara, fredliga sätt för utbildning och normalisering. Om den kritiska massan för den Galaktiska Kodexens principer överskrids, så har Konfederationen rätt att ingripa med militära styrkor. Planeter under direkt ockupation av de Mörka Krafterna är specialfall. De Mörka Krafterna tar oftast lokalbefolkningen som gisslan för att förhindra att Ljuskrafterna når framgång. På Jorden har de hotat med kärnvapenkrig ifall Ljuskrafterna skulle ingripa. Det är det som är huvudskälet till att Ljuskrafterna inte har befriat den här planeten än (och inte något s.k. vi-lägger-oss-inte-i-för-vi-respekterar-fri-vilja, vi-bara-ser-på-medan-lidandet-fortsätter nonsens). Liksom i varje gisslansituation krävs det massor av skickliga förhandlingar och taktiska tillvägagångssätt. Men situationen håller nu på att lösas, och planeten Jorden kommer snart bli befriad.

Sektion IV/1: Alla inkännande varelser har en omistlig och ovillkorlig rätt att i nöd kalla på hjälp av den Galaktiska Konfederationen och den Galaktiska Konfederationen har rätt att ge hjälp, oberoende av de lokala lagarna.

Det här avsnittet lägger den juridiska grunden för ingripande och hjälp åt alla som tagits som gisslan av de Mörka Krafterna. Ljuskrafterna gör alltid sitt bästa för att hjälpa till och förbättra levnadsvillkoren för alla inkännande varelser, även på Jorden. Situationen på Jorden visar i själva verket på vilken enorm makt mörkret haft över Ljuset på den här planeten. Lyckligtvis håller det på att förändras nu.

Sektion IV/2: Den Galaktiska Konfederationen har en omistlig och ovillkorlig rätt att införa den Galaktiska Kodexen och, om så är nödvändigt, att med militärmakt erövra de områden där den Galaktiska Kodexen kränkts.

Det här avsnittet lägger den juridiska grunden för att befria de ockuperade planeterna med militärmakt. Konfederationens militära styrkor avlägsnar, eller hjälper till med att avlägsna, representanterna för de Mörka Krafterna och med att frita gisslan. Sedan tar andra krafter i Konfederationen över och vägleder genom instruktioner åt lokalbefolkningen i själva anslutningsprocessen till Konfederationen.

Kanske känner några att Konfederationen inte har rätt att ingripa och att mänskligheten har rätt att lösa sina problem på egen hand. Det är helt enkelt inte sant. De många krig som rasar över planeten och det fortgående kränkandet av grundläggande mänskliga rättigheter är bevis nog att mänskligheten inte är kapabel att klara av sin egen situation. Så mycket bättre då att mänskligheten får hjälp genom vägledning av visa beskyddare. Konfederationen kommer att hjälpa till med att byta ut de nuvarande marionetternas överherrar (de Mörka Krafterna), de som mänskligheten en gång för länge sedan bjöd in på Atlantis. Sedan blir den Galaktiska Kodexen äntligen och slutgiltigt den universella etikkoden i hela universum och mörkret upphör att existera.

Ursprungligen utgiven av Cobra.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here