Program för Förändring

programsforchange

Handlingsplaner för Förändring är tänkta att tjäna som katalysatorer för samhällsomfattande evolutionära framsteg. De utgör väl avvägda insatser för samtliga PFC-grupper att tjäna som förebild för grundläggande sociala behov utifrån solidariska principer. Med tanke på alla gruppers förmåga att skapa organisatoriska strukturer med öppen källkod, med online-databaser, formulär och nedladdningsbara PDF-dokument för att vitalisera lokala och regionala grupper, kommer Handlingsplanerna göra det möjligt för dessa grupper att organisera och tillhandahålla nödvändiga tjänster till sina samhällen var de än är.

Handlingsplanerna för Förändring på Prepare for Change webbplats är inriktade på innovativa grundläggande tjänster för det Nya samhället, tjänster som använder alla talanger och förmågor hos de Nya samhällsgrupperna för att lösa vardagliga problem för ett gott liv. Dessa aktiviteter kräver väsentliga insatser av tid och resurser hos lokala grupper för samordning av globala standarder och riktlinjer. De leder till skapandet av institutionella organisationer som är avsedda att finnas kvar och växa på egen hand utan ytterligare hjälp från PFC.

Volontärer som agerar via hemsidan kan förvandla dessa Nya samhällsinitiativ till arbetsprinciper för lokala aktionsgrupper att bygga vidare på med sin egen finansiering, personal och avtalsenliga åtaganden från sina samfund. Webbplatsens databas kommer så småningom att expandera till en ny och oberoende webbplats fokuserad på sitt Program, och länkar på PFC kommer att leda till det programmet.

Världen omkring oss håller på att förändras. Vi har möjligheten att göra saker och ting på annat sätt, viktiga saker som kommer att utvecklas till de grundläggande tjänsterna för en bättre värld. Med den vetskapen är vi här för att säkerställa nya grundvalar på vilka det nya samhället kan växa och alla människor kan blomstra och existera som de galaktiska varelser de är född till att vara.

Prepare for Change volontär-nätverk utgörs av de människor från hela planeten som inser att vi måste ta ansvar för oss själva, att samhällets ”ledarskap” har tagits över av en ynklig Elit som har utnyttjat allt som kan köpas för pengar i syfte att förverkliga sina egna mycket egoistiska mål. Av den anledningen är vi ett volontär-nätverk med öppen källkod, eftersom det är endast genom hedervärda mäns och kvinnors målmedvetna arbete som egennyttiga ambitioner kan avskräckas. Vi bygger med stolthet vidare på vår gemensamma insats att skapa funktionella lösningar för alla människor på planeten, och anser det är viktigt att alla dessa ansträngningar utvecklas och bygger på hängivna PFC-medlemmars arbete. Ta en titt på de program som listas nedan och se om du skulle vilja engagera dig.

Finansieringsprogrammet för humanitära projekt Den förväntade förändringen för hur det monetära systemet fungerar kommer att skapa möjlighet för nya sätt att göra affärer. I bräschen för denna förändring finns ett åtagande från de ansvariga för det nya finansiella systemet att finansiera humanitära projekt som bidrar till att planetens befolkning får en mer enhetlig nivå av välstånd genom att investera i bostäder, hälsa och utbildning. Dessa mål kräver ett betydande åtagande av tid och energi från alla som försöker uppfylla dem. De sociala entreprenörer som har drivkraften och passionen att initiera och administrera dessa initiativ kommer att behöva hjälp att utveckla presentationer och professionella relationer för att lyckas. PFC Finansieringsprogram för humanitära projekt kommer att inriktas på att skapa en kärntrupp av män och kvinnor som kan hjälpa dessa engagerade individer att uppnå sina humanitära mål. En stor del av detta stöd kommer att användas för att skapa online-resurser tillgängliga via denna webbplats eller närstående webbplatser. PFC har redan utvecklat engagerade finansieringskällor som måste dokumenteras korrekt innan de kan faktiskt genomföras – men av större betydelse än pappersarbete är de personliga, sociala och professionella resurser som behövs för att lyckas. Hur vi ska uppfylla dessa krav och växa snabbt efter The Event är vår utmaning. Om du har kompetens att hjälpa lokala grupper skapa fungerande budgetar för att uppnå sina mål vänligen registrera dig som volontär för Funding Assistance Team

Designprogrammet för Globala samhällen Detta program avser samordning av nya teknologier och filosofier ang. den dagliga livsstilen för alla som lever på Jorden. En metod under övervägande är att skapa tolv strategier för angelägna design-tjänster så att samhällen kan välja vad som fungerar bäst för dem. Begreppet ”nyansering” verkar vettigt här, där varje teknologi stämmer med andra i ett ”blanda och passa ihop”-mönster.

Att befria våra samhällen från Elitens kontrollmatris för bankväsen, energi, petrokemi och farmaceutisk hälso- och sjukvård kommer att skapa behov av livsstilar som medger människor att förbli i sina bostadsområden och använda sin tid och kraft till meningsfylld tillvaro inom gångavstånd från sina hem. I detta nya samhälle kommer resor att vara frivilliga snarare än obligatoriska.  PFC’s roll för att åstadkomma denna nya livsstil har sitt ursprung i vår tonvikt på intelligensbaserade samhällen som använder Internet för att skapa tekniska anpassningar som kan få saker och ting utförda. I detta fall är en anpassning av filosofi med teknisk kompetens, för att förena människor som kan skapa en nivåanpassad design för gemenskapstjänster baserade på nya teknologier, fördelen och anledningen till vårt engagemang.  Om deltagande i skapandet av nya gemenskaper känns rätt för dig, vänligen delta i diskussionen.

Programmet för att återställa naturen innebär att skapa allianser av intressegrupper kring specifika naturområden. Den huvudsakliga inriktningen är att identifiera grupper av volontärer som kan återvända till samma plats i naturen två gånger om året för att tillhandahålla tjänster såsom övervakning, rapportering, reparation av inhägnader, avrinningsområden, häckningsplatser och garantera den naturliga miljöns förmåga att framhärda mot intrång från viltlevande djur och invasiva arter. Kyrkliga grupper, skolklasser, scoutkårer, pågående ungdomsprogram från alla delar av samhället utgör kandidater för detta volontär-arbete. Innehavarna av markområde varierar, men bondgårdar, offentliga parker, statliga myndigheter och nationella organisationer som Bureau of Land Management (för USA) eller liknande för andra länder och andra privata grupper är sannolika platser som regelbundet behöver underhållas. Detta gäller även expert- och materialresurser såsom naturvårdsförvaltningar, statliga ministerier för fiske och andra som ägnar sig åt delar av den naturliga miljön. En av de centrala rollerna för detta program är att förena olika grupper för att lösa ett visst områdes miljömässiga och ekologiska problem. Förevändningen för att detta kommer lyckas är att alla inblandade gynnas, eftersom de flesta områden kommer inse att de behöver hjälp, men brist på pengar och organisation kommer att åberopas som skäl för passivitet. Detta program kan använda vad som finns från många berörda parter för att skapa en helhetslösning. Och det börjar med insamling av information kring en föreslagen lösning, vilket är något vi kan göra. Om professionellt nätverksarbete för den naturliga miljön är vad du skulle vilja göra, vänligen Anmäl dig som volontär att vara kontaktperson för naturåterställning.

MetaChild-programmet avser barn. Eftersom våra globala samhällen har flyttat från landet och in i industrialiserade städer har konsten att uppfostra barn lidit skada genom att ha förlorat den naturliga miljön där barnen kan springa omkring och leka utan rädsla eller omsorgsfull övervakning. I vår alltför övervakade värld ser vi att barn som börjar skolan saknar neurologisk utveckling för att fungera i en pedagogisk miljö. Skolsystemen upptäcker att de arbetar med barn som inte kan bearbeta information hörselmässigt, verbalt, eller visuellt, kan inte sitta still eller delta i de uppgifter som begärs av dem. Många människor skyller på skolorna, miljön eller näringen, men den bästa lösningen är att börja genom att lära föräldrar grunderna i nervsystemets utveckling, eftersom det är genom denna grundläggande kunskap som de kan förstå vikten av att vara vänlig, bli vän med sina barn, lämplig kost och vila, och kanske viktigast, behovet av adekvat stimulering varje dag. Betoningen på MetaChild handlar om de tidigaste åren, men den grundläggande information som är gemensam utgör fundamentet för resten av barndomen genom att lära föräldrarna att stödja sina barns behov för en god uppväxt och utveckling. Jag kommer snart att publicera en introduktion till MetaChild som ett inlägg så att denna viktiga idé för ett Program kan förstås fullt ut. Om du förstår vikten av tidiga insatser för alla barn och skulle vilja hjälpa, snälla Anmäl dig som volontär för MetaChild utvecklingsteam.

Programmet för Fri energi ingenjörsvetenskap handlar om att förmedla den information och utbildning som finns för intresserade individer världen över, så att de kan förstå alla ingående aspekter ang. att skapa en permanent fri-energi-installation för deras hem, kommun eller företag.

Programmet för trådlösa oberoende grannskap är ett projekt med öppen källkod för att skapa en mjuk- och hårdvaruspecifikation för en lokal trådlös infrastruktur som kan tillhandahålla data-, röst-, text- och videoinformation till grannskapet oberoende av Internet-anslutning. Även om Internet är det bästa sättet att dela information, är det inte meningsfullt att förvänta sig grundläggande funktioner för lokal produktivitet som t.ex. lokal röst- och fildelning genom att förlita sig på det globala Internet, som i nödfall kan vara otillförlitligt. Detta program kommer att försöka förena alla universitet med öppen källkod för att införlivas i deras kursplan och bli en del av en global insats för att höja levnadsstandarden i landsbygdsområden. För att läsa en artikel om detta koncept, se Neighborhood Nodes: Key to Global Freedom and Prosperity

Idén att skapa program som kan hjälpa våra medlemmar bygga det nya samhället verkar självklart för oss på PFC.  Dessa är program som våra medlemmar redan har kompetens att utföra, men behöver ramar att arbeta inom för att stå till tjänst. Oberoende ifall det är en del av en gemenskap, att hjälpa naturen eller stödja en sund utveckling av barn, är vi redan involverade på något sätt, så att vara proaktiv ang. detta verkar vettigt.