Sisterhood of the Rose

Sisterhood of the Rose

Vänligen titta på den vackra Sisterhood of the Rose videon nedan.   Den har översatts till 16 språk, som är listade under bilden. En artikel om systerskapet finns på PFC Här, och en trevlig historisk analys med titeln ”Understanding Goddess Religion” finns Här. För ytterligare information om aktiva grupper besök Sisterhood of the Rose på Facebook.

 Engelska;  Tyska;  Nederländska;  Danska;  Franska;  Italienska;  Spanska;  Portugisiska;  Rumänska;  Grekiska;  Ryska;  Slovenska;  Ungerska;  Kinesiska (förenklad);  Kinesiska (traditionell);  Japanska;

https://www.youtube.com/watch?v=reryDLWooYk

Sisterhood of the Rose : En Introduktion

Välkommen till er alla. Välkomna kära ni till denna heliga plats, tillägnad och inspirerad av kärleken till Gudinnan. När du läser dessa ord, älskar hon dig och omfamnar dig villkorslöst, med en ständig önskan om fred och harmoni bland alla varelser på denna planet.

Sisterhood of the Rose återkommer runt om i världen, och gestaltar återigen ett forntida sällskap av Atlantiska prästinnor tidigare kända under detta namn i Egypten, rosen är en helig symbol för Gudinnan Isis. Dessa prästinnor samlades i Hjärtats endräkt för att åberopa och frambringa Gudinnans vitala energier av Kärlek och Harmoni. Dessa energier är grundläggande för Skapelsens Enighet. Utan dem finns det inget liv, eftersom utan dem finner det Gudomligt Maskulina ingen fristad varifrån det kan fortplanta sig själv. Dessa Gudomliga feminina energier återkommer idag med Gudinnan, genom hennes många aspekter, för att kurera Gaia och mänskligheten, för att återställa det heliga släktskap som förenar allt liv på denna planet, eftersom en ny och aldrig tidigare skådad era av strålande lycksalig guldålder nu kommer att gestaltas genom den Gudomliga planen och kärleksfullt medskapande.

De Gudomliga feminina energierna representerar de lugnande, balanserande, fridfulla och vårdande krafter som kommer att krävas fram till, vid och efter The Event, för att alla omvandlingar ska utvecklas så fredligt, säkert och varsamt som möjligt.

Sisterhood of the Rose är således den andliga själsfränden, den feminina motsvarigheten till Event-stödgrupperna. Där det Gudomligt maskulina (Event-stödgrupper) rör sig i raka linjer, motiverade av viljan och fokuserat mot handling, flödar det Gudomligt feminina (Sisterhood of the Rose) i spiraler, frammanat i stillhet och bistår alla med fred. Man kan inte blomstra utan samverkan mellan det Gudomligt maskulina och Gudomligt feminina: de är förälskade i varandra, och endast när båda dessa gudomliga principer återställs till deras sanna och hälsosamma manifestation kan healing ske inom oss och på planeten.

I denna balanserande dans av kompletterande polariteter är Sisterhood of the Rose här för att förankra Gudinnans energi i Moder Jords hjärta, att frigöra den feminina principen som har förvrängts och undertryckts under hela vår mänskliga historia. Sisterhood of the Rose är här för att förankra kärleken till det Gudomligt feminina och kvarhålla den tills vibrationerna för lugn, stillhet, ostörd fred, finns i överflöd vid tidpunkten för The Event.

Den feminina principen karaktäriseras av varseblivningsförmåga, stillhet, acceptans, medkänsla, kärlek, harmoni, öppenhet, fred och förlåtelse. Det är en maxim för behag och skönhet som har sitt ursprung i hjärtat och vistas där, som utstrålar sin passiva kreativitet genom att acceptera allt, som välkomnar alla som omfattar den, som medger att den renaste medkänsla och djupaste förlåtelse förlöser såren i våra själar och i vår Moder Jord.

I det inre heliga rummet av vårt Gudomligt feminina finns det ingen konkurrens, ingen svartsjuka, ingen jämförelse: varje kvinna och man är en unik gåva av och till Skapelsen, uppenbarad och uppskattad i hjärtats enighet – en vacker och oskattbar mandala av samverkande Gudinnor, där var och en, genom att uttrycka Gudinnan på sitt eget unika sätt, behövs och är avgörande för att väcka till liv och förankra Gudinnans flerdimensionella och kristallklara energi.

Eftersom var och en av oss är förlänade med både det Gudomligt feminina och Gudomligt maskulina inom oss, är det av största vikt för vårt befrielseuppdrag på denna planet att vi omsorgsfullt balanserar de maskulina aspekterna ang. våra handlingar, tendenser, ansträngningar, målmedvetna fokus och avsiktliga användning av viljan, med de feminina aspekterna av vår varseblivningsförmåga, enighet, förbindelse, acceptans, medkänsla – och genomför dessa från en plats av inre lugn och fullkomlig stillhet.

Det är därför som Ljusets systrar och bröder just nu uppmanas av Ljusstyrkorna att sammanstråla fysiskt en gång i veckan eller oftare, som Sisterhood of the Rose, för att åkalla Gudinnan och innerligt invitera henne, och genom sina kroppar förankra hennes energi i Jordens hjärta, i en helande och balanserad varseblivning som förenar sig i harmonisk komplementaritet med The Event-stödgruppernas maskulina princip.

Meditera för fred och harmoni, både inom och utanför er, för att skapa Gudinnevirvlar i våra miljöer och ibland på specifika platser, för att ingripa i situationer där skada förekommer och där vi kan ge råd eller tala till hjärtat hos de inblandade – som Sisterhood of the Rose alltid gjort i det förflutna, till exempel under andra världskriget genom att försöka påverka några av elitnazisterna att utvecklas fredligare, och på så vis rädda många liv – det är vårt samverkande gensvar på Gudinnans vädjan: vi erbjuder vår öppenhet och fullständiga underkastelse till Henne, vilket sanktionerar Hennes ankomst, så att en kärleksfull och fredlig övergång kan utvecklas vid tidpunkten för The Event, och att harmoni och fred förverkligas för alla på Jorden.

På Prepare for Change-plattformen, kommer Sisterhood of the Rose att hängivet stödja dig att skapa meditationsgrupper eller finna en befintlig grupp i ditt närområde, att dela med sig av meditationer, artiklar, bilder och information som kan inspirera dig och ge dig ytterligare stöd på Gudinnans väg. Här kommer du hitta olika typer av resurser, inklusive flera meditationsmallar och visualiseringsmetoder för att skapa Gudinnevirvlar, med vars hjälp du kan delta i Sisterhood of the Rose, få henne att växa och ge upphov till en myriad av heliga utrymmen i hela världen tillägnade att åberopa, vårda och förankra vibrationer av fred, kärlek, förlåtelse och harmoni.

Kära vänner, ni ska veta att det inte är nödvändigt eller ett krav att ni redan har kunskap om Gudinnan eller hur man kontaktar Henne för att besvara hennes vädjan att gå med i Sisterhood of the Rose. Om du är i samklang med de Gudomliga feminina principerna och energierna (om du läser detta är det så) är det allt som behövs, för tillförsikten att Gudinnan vägleder dig och fyller ditt hjärta med sin kärlek och milda närvaro. Veckovisa meditationer inom Sisterhood of the Rose-gruppen gör att denna kärleksförbindelse växer och blomstrar, eftersom du konsekvent inbjuder och välkomnar Gudinnan i ditt hjärta och genomsyrar ditt medvetande, dagliga beteende, tankar, ord och gärningar, med de heliga principerna för hennes uppskattning, medkänsla, förlåtelse, kärleksfulla vänlighet, fred, underkastelse och kärlek.

Må det Gudomligt feminina stråla inom er och genom er, må Gudinnan helbrägdagöra er och visa er vägen till självkärlek och självförlåtelse, för befrielsen av allt liv på planeten – och genom hela galaxen.

I kärlek, i fred ~ så är det ~
Sisterhood of the Rose-gruppen